REGULAMIN

(obowiązujący od dnia 05.05.2020 roku)

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin sporządzony został przez firma Maciej Czerwonka Consulting z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ksawerego Bronikowskiego, nr 4a, lok. 3, 02-796 Warszawa, NIP: 9512247435, REGON: 365244653, zwana dalej „MCC” i określa zasady świadczenia przez MCC usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania ze strony internetowej https://www.managerkariery.com/ (zwana dalej „Portalem”).

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest wyłącznie do Użytkowników (zdefiniowanym w Dziale II Regulaminu), korzystających z Portalu, za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonać zamówienia odpłatnych usług: 1) przygotowania CV – usługa dostępna w trzech wariantach „Student”, „Specjalista”, „Manager”; 2) analizy CV; 3) tłumaczenia dokumentów; 4) przygotowania profilu na portalu społecznościowym LinkedIn; 5) przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej – moduły jedno i dwugodzinne.

3. Korzystanie z Portalu bez korzystania z usług oferowanych na Portalu jest bezpłatne na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Użytkowników na stronie internetowej https://www.managerkariery.com/ , gdzie Użytkownicy mogą w każdym czasie przeglądać Regulamin i zapoznać się z jego treścią.

5. Użytkownik obowiązany jest przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu w trakcie korzystania z Portalu, w szczególności w przypadku korzystania z usług oferowanych na Portalu od chwili zawarcia Umowy (zdefiniowanej poniżej).

6. Użytkownik może przeglądać Portal, nie ujawniając swojej tożsamości ani żadnych Danych Osobowych w rozumieniu nadanym w Polityce Prywatności.

II DEFINICJE

W przypadku, gdy w niniejszym Regulaminie użyto niżej wymienionych zwrotów, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

1. Portal – strona internetowa należąca do MCC funkcjonująca pod adresem https://www.managerkariery.com/, dostępna dla komputerów przenośnych i stacjonarnych oraz urządzeń mobilnych korzystających z systemu operacyjnego Android i iOS, udostępniona Użytkownikowi do korzystania oferująca usługi wspomagające rozwój kariery Użytkowników;

2. Blog – zamieszczony na Portalu, prowadzony przez MCC dziennik internetowy, będący zasobem danych należących do MCC, umożliwiający Użytkownikowi pozostawianie wpisów i komentowanie treści;

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia przez MCC usług drogą elektroniczną oraz zasady korzystania z Portalu;

5. Umowa – umowa między MCC i Użytkownikiem o świadczenie usług oferowanych za pośrednictwem Portalu;

6. Usługa – odpłatna usługa świadczona przez MCC na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.) realizowana za pośrednictwem Portalu poprzez środki komunikacji na odległość (telefon, mail, komunikatory, itp.) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

7. Usługodawca – Maciej Czerwonka Consulting z siedzibą w Warszawie, adres: ul. ul. Ksawerego Bronikowskiego, nr 4a, lok. 3, 02-796 Warszawa, NIP: 9512247435, REGON: 365244653;

8. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, w tym osoba fizyczna prowadząca działalności gospodarczą, korzystająca z Portalu i usług oferowanych za pośrednictwem Portalu.

III DANE USŁUGODAWCY

1. Nazwa Usługodawcy: Maciej Czerwonka Consulting

2. Adres siedziby Usługodawcy: ul. Ksawerego Bronikowskiego, nr 4a, lok. 3, 02-796 Warszawa

3. Usługodawca pozostaje wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9512247435, REGON: 365244653,

4. Adres strony internetowej: https://www.managerkariery.com/

5. Adres poczty elektronicznej: maciej@managerkariery.com

6. Kontakt telefoniczny: +48 508111634

IV ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I REALIZACJA USŁUGI

1. Usługi mogą być zamawiane przez Użytkownika całą dobę, każdego dnia tygodnia. Wynagrodzenie Usługodawcy za wykonanie poszczególnych Usług na rzecz Usługodawcy jest wskazane na Portalu w zakładce „Usługi”. Usługa tłumaczenia dokumentów jest wyceniana przez Usługodawcę indywidualnie na podstawie ilości znaków w dokumentach.

2. Umowa zostaje zawarta po akceptacji wynagrodzenia Usługodawcy za wybraną Usługę, zaakceptowaniu treści Regulaminu i Polityki Prywatności, poprzez wybór Usługi i kliknięcie opcji „Zamawiam” oraz dokonaniu płatności w sposób określony w Dziale VII. Regulaminu.

3. Umowa zawarta jest na czas określony, tj. czas wykonania Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.

4. Usługodawca potwierdza zawarcie Umowy przesyłając na email wskazany przez Użytkownika powiadomienie o przyjęciu Usługi do realizacji wraz z informacją dla Użytkownika dotyczącą materiałów potrzebnych Usługodawcy do realizacji Usługi, które powinien dostarczyć Użytkownik.

5. W przypadku Usług związanych z przygotowaniem dokumentów dla Użytkownika, Usługa obejmuje dodatkowo konsultację trwającą maksymalnie 1 (jedną) godzinę zegarową w formie spotkania lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość w terminie uzgodnionym z Użytkownikiem.

6. W przypadku Usług związanych z przygotowaniem dokumentów dla Użytkownika, Usługodawca udostępni bezpłatnie Użytkownikowi plik zawierający opracowywany dokument w pełni edytowalny za pośrednictwem programu CANVA lub innego oprogramowania stosowanego przez Usługodawcę. W przypadku pozostałych Usług, wszelkie dokumenty wygenerowane przez Usługodawcę będą doręczane Użytkownikowi na adres email wskazany przez Użytkownika.

7. W przypadku Usług związanych z analizą, przygotowaniem lub tłumaczeniem dokumentów dla Użytkownika, Usługa jest realizowana w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od daty wysłania przez Usługodawcę Użytkownikowi potwierdzenia przyjęcia Usługi do realizacji. Termin realizacji Usługi może ulec wydłużeniu, w przypadku braku akceptacji przez Użytkownika projektu dokumentu przygotowanego przez Usługodawcę lub zgłoszenia przez Użytkownika propozycji zmian i poprawek w dokumentach przygotowanych przez Usługodawcę.

8. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, dzień roboczy trwa od godziny 9.00 do godziny 17.00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót, niedziel  i dni ustawowo wolnych od pracy.

9. W przypadku Usługi dotyczącej przygotowania profilu LinkedIn, Użytkownik zostanie poproszony o przesłanie Usługodawcy danych do logowania do swojego profilu LinkedIn, w tym hasła tymczasowego w celu umożliwienia Usługodawcy dostępu do konta i wprowadzenia zmian i ulepszeń według uznania Usługodawcy. Zmiany dokonane przez Usługodawcę mogą zostać w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. Użytkownik w ramach opisanej Usługi otrzyma od Usługodawcy krótkie podsumowanie zawierające, m.in. wskazówki dla Użytkownika jak efektywnie korzystać z portalu LinkedIn.

10. W przypadku Usługi dotyczącej przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej, Użytkownik – niezależnie od wybranego modułu Usługi – zostanie poproszony o udostępnienie Usługodawcy swoich dokumentów aplikacyjnych (CV i opcjonalnie list motywacyjny) oraz maksymalnie dwóch ogłoszeń o pracę, na które Użytkownik zamierza aplikować. Po złożeniu zamówienia przez Użytkownika Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem w ciągu 1 dnia roboczego w celu ustalenia terminu konsultacji dogodnego dla Użytkownika. Po odbyciu konsultacji, Użytkownik w ramach opisanej Usługi otrzyma od Usługodawcy krótkie podsumowanie zawierające wskazówki dotyczące udziału Użytkownika w rozmowie kwalifikacyjnej.

11. Usługi będą zrealizowane, jeżeli Usługodawca:

a) udostępni bezpłatnie Użytkownikowi plik zawierający opracowywany dokument w pełni edytowalny za pośrednictwem programu CANVA lub innego oprogramowania stosowanego przez Usługodawcę. – w przypadku Usług przygotowania dokumentów aplikacyjnych, za wyjątkiem Usługi tłumaczenia dokumentów;

b) wyśle Użytkownikowi na adres email wskazany przez Użytkownika przetłumaczone dokumenty – w przypadku Usługi tłumaczenia dokumentów;

c) wyśle Użytkownikowi na adres email wskazany przez Użytkownika podsumowanie, o którym mowa w pkt 9 powyżej – w przypadku Usługi przygotowania profilu LinkedIn, podsumowanie, o którym mowa w pkt 10 – w przypadku Usługi przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

d) wyśle Użytkownikowi na adres email wskazany przez Użytkownika podsumowanie zawierające komentarze i wskazówki dotyczące prawidłowej redakcji dokumentu aplikacyjnego – w przypadku usługi analizy CV.

V KORZYSTANIE Z BLOGA

1. Blog ma charakter edukacyjny i jego podstawowym celem jest upowszechnianie wiedzy i podnoszenie świadomości w zakresie rozwoju zawodowego.

2. Usługodawca jest podmiotem posiadającym wszelkie prawa do Bloga jako całości oraz wszystkich treści, które udostępnia na Blogu, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

3. Treści dostępne na Blogu są objęte ochroną prawa autorskiego.

4. Umowa o świadczenie usług drogę elektroniczną pomiędzy Usługodawcą ,a Użytkownikiem w zakresie treści nieodpłatnych Bloga zostaje zawarta w momencie wejścia przez Użytkownika na Bloga poprzez zarejestrowanie konta i rozpoczęcia przeglądania jego zasobów. Umowa ta ulega rozwiązaniu z momentem trwałego zaprzestania korzystania przez Użytkownika z Bloga i usunięciu konta Użytkownika.

5. Użytkownicy korzystający z Bloga mogą zostawiać komentarze pod treściami udostępnionymi przez Usługodawcę na Blogu.

6. Niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania z Bloga treści Użytkowników o charakterze bezprawnym.

VI WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG I PORTALU

Korzystanie z Portalu oraz Usług oferowanych za pośrednictwem Portalu wymaga spełnienia przez urządzenie stacjonarne lub mobilne (telefon lub tablet) Użytkownika następujących wymagań technicznych:

a) dostęp do sieci Internet o przepustowości umożliwiającej wykonanie Usługi na rzecz Użytkownika, w szczególności możliwość transferu danych oraz odbycia konsultacji za pośrednictwem środków komunikacji na odległość z użyciem wizji i fonii;

b) dostęp do poczty elektronicznej;

c) dostęp do przeglądarki internetowej obsługującej pliki HTML oraz pliki cookies;

d) oprogramowanie umożliwiające odczyt i edycję plików w formacie WORD i PDF;

e) oprogramowanie CANVA lub inne zalecane przez Usługodawcę – w przypadku korzystania przez Użytkownika z Usług przygotowania dokumentów aplikacyjnych, za wyjątkiem Usługi tłumaczenia dokumentów, analizy CV, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej i przygotowania / optymalizacji profilu w serwisie LinkedIn.

VII PŁATNOŚCI

1. Ceny w Portalu każdej oferowanej Usługi są podawane są w złotych polskich w wartości brutto (zawierają wszelkie należności, podatki, itp.).

2. Miejscem dokonania zapłaty za Usługę jest siedziba Usługodawcy.

3. Płatności za Usługi można dokonać wyłącznie za pośrednictwem serwisu PayU pod adresem www.payu.pl. Warunki świadczenia usług płatniczych przez serwis PayU są dostępne dla Użytkowników na stronie serwisu pod linkiem https://www.payu.pl/regulaminy.

4. Potwierdzenie płatności za Usługę Usługodawca doręcza Użytkownikowi na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

5. Usługodawca nie oferuje możliwości dokonania płatności za Usługi za pośrednictwem Portalu, serwisów płatniczych, kart kredytowych ani innych metod nieokreślonych w niniejszym Regulaminie.

6. Użytkownik może wykorzystać podczas zamawiania Usług dostępnych na Portalu kody promocyjne klikając opcję „wprowadź kod promocyjny”. Kody promocyjne są udostępniane Użytkownikom przez Usługodawcę na Portalu lub inny sposób określony przez Usługodawcę.

VIII OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Portalu i Usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, z obowiązującym prawem, normami społecznymi  i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Korzystanie z Portalu nie gwarantuje Użytkownikom otrzymania ofert zatrudnienia od pracodawców, na których ogłoszenia o pracę zamierza aplikować Użytkownik, w szczególności  w zakresie Usługi przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

3. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

a) korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, jak również w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy;

b) korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku.

4. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować, rozpowszechniać oraz reprodukować całości lub części Portalu oraz udostępnianych treści.

5. Informacje przekazane Usługodawcy przez Użytkownika nie mogą mieć charakteru bezprawnego, w tym naruszać praw osób trzecich.

6. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Portalu.

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a) niesprawność urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik korzysta z Portalu;

b) utratę przez Użytkownika danych lub powstanie szkody, w przypadku nieprawidłowego korzystania z Portalu  lub urządzenia końcowego;

c) ograniczenie lub zakłócenie dostępności do sieci Internet, w tym nieprawidłowe działanie transmisji danych;

d) podanie nieprawidłowych danych podczas rejestracji konta na Blogu lub realizacji Usługi;

e) innego zakłócenia w korzystaniu z Portalu wynikającego ze sprzecznego z niniejszym Regulaminem działania Użytkownika;

f) wydłużenie terminu realizacji Usługi spowodowane podaniem błędnych danych, które powodują brak możliwości kontaktu z Użytkownikiem oraz brakiem uzupełnienia przez Użytkownika w/w braków, które umożliwiłoby Usługodawcy wykonanie Usługi.

8. Dostępność Usług w danym momencie nie gwarantuje, że te Usługi będą dostępne w każdym czasie. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnej Usługi w każdym czasie.

IX REKLAMACJE

1. Użytkownikowi przysługuje reklamacja w zakresie dotyczącym korzystania z Portalu, w szczególności nieprawidłowego działania Portalu i braku możliwości skorzystania z Usługi lub samej Usługi.

2. Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika w każdy sposób wygodny dla Użytkownika, w szczególności zaś może zostać złożona pisemnie na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: maciej@managerkariery.com w terminie 14 dni od daty realizacji Usługi. Termin realizacji poszczególnych Usług został określony w Dziale IV. Zawarcie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną i realizacja Usługi pkt 11 Regulaminu.

3. Jednocześnie zgłaszając reklamację – w celu usprawnienia i przyspieszenia jej rozpatrzenia – zalecane jest, aby Użytkownik przedstawił w reklamacji:

a) znane mu informacje oraz okoliczności w jakich doszło do stwierdzenia lub ujawnienia wady lub ustalenia jej rodzaju, a także datę wystąpienia wady;

b) oczekiwany przez Użytkownika sposób rozpatrzenia reklamacji, oraz

c) dane kontaktowe Użytkownika składającego reklamację.

4. Zalecana treść zgłoszenia reklamacyjnego Użytkownika jest jedynie propozycją treści zgłoszenia, która – w razie zastosowania się do niej – może przyspieszyć i usprawnić reklamację Użytkownika, jednakże nieumieszczenie w treści reklamacji jakichkolwiek ze wskazanych powyżej elementów i danych nie wpływa w żaden sposób na skuteczność zgłoszenia reklamacji lub obowiązek ustosunkowania się do niej.

5. Reklamacja powinna zostać złożona w języku polskim.

6. Usługodawca przedstawi odpowiedź na reklamację Użytkownika nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia przez Użytkownika. Jeżeli Usługodawca nie udzieli odpowiedzi na reklamację Użytkownika we wskazanym terminie, uważa się, że Usługodawca uznał reklamację, chyba że w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Usługodawca poinformuje Użytkownika o wydłużeniu okresu rozpatrzenia reklamacji nie dłużej niż o dalsze 14 dni.

7. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekaże Użytkownikowi w formie papierowej na podany przez Użytkownika adres korespondencyjny lub w formie wiadomości email na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w reklamacji.

X POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Usługodawca informuje, że Użytkownik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny dla Usługodawcy i Użytkownika. Niniejsza informacja nie stanowi zobowiązania Usługodawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązania sporów.

XI PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Użytkownik będący Konsumentem, ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, innych aniżeli przewidziane przez przepisy prawa, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zawarcia Umowy.

2. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Do zachowania terminu do odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Użytkownika będącego Konsumentem do Usługodawcy przed upływem terminu wskazanego w pkt 1 powyżej jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Użytkownik może złożyć w formie pisemnej na adres Usługodawcy. Użytkownik będący Konsumentem może również złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail maciej@managerkariery.com.

4. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika będącego Konsumentem od Umowy, umowę uważa się za niezawartą.

XII PRAWA AUTORSKIE

1. Autorskie prawa majątkowe do Portalu, jak również udostępnianych w Portalu treści w całości lub w części przysługują Usługodawcy. W szczególności Usługodawca dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do układu graficznego Portalu, elementów tekstowych, multimedialnych, do zdjęć, znaków towarowych, logotypów. Wszystkie przysługujące Usługodawcy autorskie prawa majątkowe podlegają ochronie prawnej. Zabronione jest wykorzystanie przez Użytkowników treści zamieszczonych w Portalu poza dozwolony użytek. Postanowienia zdań poprzedzających stosuje się również do treści, do których wszelkie prawa, przysługują podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł odpowiednie umowy na podstawie, których może korzystać lub rozporządzać takimi treściami.

2. Z chwilą realizacji Usługi, Usługodawca udziela Użytkownikowi bezpłatnej licencji na korzystanie z utworów stworzonych przez Usługodawcę w wykonaniu Usługi („Utwory”).

3. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony.

4. Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Utworów w zakresie własnego użytku osobistego, w jakim jest to konieczne do prawidłowego korzystania z Utworów, na następujących polach eksploatacji:

a) wszelkie utrwalanie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), wytwarzanie egzemplarzy (zwielokrotnianie) jakąkolwiek techniką;

b) wprowadzanie do obrotu egzemplarzy, wypożyczanie, najem, użyczenie, dzierżawa lub wymiana nośników, na których Utwór utrwalono, prawo obrotu w kraju i za granicą, wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe; wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;

c) sporządzanie wersji obcojęzycznych;

d) wykorzystanie na stronach internetowych, umieszczenie i wykorzystanie Utworu lub ich fragmentów we własnych materiałach promocyjnych, na stronach internetowych, w sieciach teleinformatycznych i telefonicznych, poprzez urządzenia mobilne; za pomocą protokołu IP.

5. Licencja ma charakter niewyłączny, nieprzenoszalny i nie jest ograniczona terytorialnie.

6. Użytkownik nie ma prawa do udzielania sublicencji jak również na przeniesienie na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z Umowy.

7. Użytkownik nie ma prawa do wykorzystywania Utworów w celach komercyjnych.

XIII BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA DANYCH

1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) oraz innych obowiązujących przepisów.

2. Usługodawca posiada i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych.

3. Szczegółowe postanowienia dotyczące zasad przetwarzania i ochrony danych znajdują się w Polityce Prywatności, która dostępna jest na Portalu, w zakładce https://www.managerkariery.com/polityka-prywatnosci.

XIV ZAGROŻENIA ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca informuje, że istnieją następujące szczególne zagrożenia związane z świadczeniem usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności związane z zamawianiem Usług za pośrednictwem Portalu:

a) piractwo;

b) otrzymywanie niezamówionej informacji handlowej drogą elektroniczną (spam);

c) złośliwe oprogramowanie (malware), w szczególności wirus, robak, trojan, spyware, wabbit, keylogger, rootkit;

d) łamanie zabezpieczeń oprogramowania (cracing);

e) podsłuch (sniffing);

f) rozszyfrowywanie danych (kryptoanaliza);

g) działania hakerów.

2. W celu uniknięcia powyższych ryzyk związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną Użytkownik powinien zaopatrzyć swoje urządzenie końcowe, które łączy się z Internetem w aktualny program antywirusowy i zaporę sieciową (firewall). Ponadto Użytkownik powinien zaopatrzyć swoją pocztę elektroniczną w program wykrywającym obecność wirusów w wiadomościach email oraz sprawdzać importowane dane przed ich otwarciem (uruchomieniem) za pomocą modułu skanowania pliku programu antywirusowego.

XV ZMIANY REGULAMINU

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn, m.in. technicznych, prawnych, organizacyjnych, a także w związku ze zmianami funkcjonalnymi Portalu.

2. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację w Portalu.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie z dniem publikacji na Portalu. Zmiany Regulaminu nie dotyczą Umów zawartych na mocy dotychczasowych postanowień Regulaminu.

XVI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Umowa podlega prawu obowiązującemu w Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Wszelkie spory wynikłe na gruncie Regulaminu i realizacji Usług będzie rozstrzygał właściwy sąd powszechny Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Regulamin obowiązuje od dnia 05.05.2020.

Menu