POLITYKA PRYWATNOŚCI

(obowiązująca od dnia 14.04.2020 roku)

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej https://www.managerkariery.com/ (zwana dalej „Portalem”) jest właściciel Portalu, firma Maciej Czerwonka Consulting z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ksawerego Bronikowskiego nr 4a, lok. 3, 02-796 Warszawa, NIP: 9512247435, REGON: 365244653, zwana dalej „MCC”. 

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu korzystania z Portalu. Brak akceptacji postanowień niniejszej Polityki Prywatności oznacza brak możliwości korzystania z Portalu.

2. KONTAKT Z ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH  

MCC posiada techniczną możliwość komunikowania się z Użytkownikiem na odległość za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość bezpośredniego kontaktu z MCC za pośrednictwem:

  1. formularza kontaktowego znajdującego się na Portalu;
  2. czatu dostępnego na Portalu;

  3. poczty elektronicznej maciej@managerkariery.com;

  4. pisemnego listu wysłanego pocztą na adres ul. Ksawerego Bronikowskiego nr 4a, lok. 3, 02-796 Warszawa;

  5. drogą telefoniczną pod numerem telefonu +48 508111634 (opłata za połączenie według cennika właściwego operatora).

W przypadku, gdy Użytkownik kontaktuje się z MCC za pośrednictwem jednego z powyżej wskazanych sposobów, MCC może zwrócić się do Użytkownika o przekazanie dodatkowych, dalszych, informacji i Danych Osobowych w celu udzielenia odpowiedzi. Przekazanie informacji i Danych Osobowych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które interesują Użytkownika. 

MCC przechowuje korespondencję z Użytkownikiem w celu realizacji odpowiedzi na pytania Użytkowników oraz w celach statystycznych. Dane Osobowe przetwarzane w ten sposób nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż realizacja zgłoszenia.

3. DANE OSOBOWE 

Dane osobowe w znaczeniu używanym w niniejszej Polityce Prywatności rozumiane są jako informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Portal jest witryną adresowaną wyłącznie do pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych („Użytkownik”). 

4. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wszystkich Danych Osobowych Użytkownika, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uważa się za przetwarzane. Termin „przetwarzanie” oznacza każdą operację lub zestaw operacji dokonywanych na danych osobowych przy pomocy środków zautomatyzowanych lub innych, jak np. gromadzenie, rejestracja, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odzyskiwanie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w inny sposób, układanie lub kompilowanie, blokowanie, usuwanie lub niszczenie.

5. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

MCC przetwarza Dane Osobowe Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 tekst jednolity z dnia 21 stycznia 2019 r.).

MCC stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych, w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym (m.in. system szyfrowania danych) adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. W szczególności MCC zabezpiecza Dane Osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. MCC sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania Danych Osobowych oraz ogranicza dostęp do Danych Osobowych w możliwie największym stopniu. 

MCC dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, osób, których Dane Osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane Dane Osobowe Użytkowników są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; 

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych Osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych. 

6. ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Mając na uwadze obowiązujące przepisy, jak i przede wszystkim bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkowników w każdym przypadku przetwarzania Danych Osobowych przez MCC, cel i zakres przetwarzania danych wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań Użytkownika na Portalu lub w ramach innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem. 

MCC może przetwarzać Dane Osobowe Użytkowników Portalu podane w formularzu przy rejestracji konta, przekazywane w toku korzystania z funkcji Portalu i usług oferowanych na Portalu, przekazywane w ramach  składania reklamacji, a także inne dane uzyskane w oparciu o aktywność Użytkownika w Portalu, w tym uzyskane za pośrednictwem Portalu lub innych kanałów komunikacji z Użytkownikiem. 

MCC może przetwarzać następujące Dane Osobowe Użytkowników: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego. Ponadto mogą być zbierane następujące Dane Osobowe: dane przekazywane przez Użytkowników: dane dotyczące historii zatrudnienia i edukacji, umiejętności i zainteresowań zawodowych przetwarzane w związku ze składaniem i realizacją usług MCC oferowanych na Portalu, składaniem zapytań i  reklamacji; dotyczące zawartych umów; w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami – nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]; przetwarzane w formularzach kontaktowych, a także dane przetwarzane automatycznie w toku korzystania z Portalu w zakresie, w jakim uzyskane za pośrednictwem stosowanej technologii informacje mogą zostać uznane za Dane Osobowe (dane o korzystaniu z Portalu, dane o rozdzielczości ekranu, dane gromadzone przy użyciu plików cookies lub innych technologii służących do śledzenia aktywności Użytkowników, dane IP urządzenia, dane o lokalizacji, dane o przeglądarce internetowej. W przypadku korzystania z Portalu za pomocą urządzenia mobilnego mogą być zbierane dodatkowe informacje (np. unikatowy identyfikator urządzenia, dane systemu operacyjnego, dane operatora sieci komórkowej).

7. POLITYKA COOKIES

Portal używa tzw. plików cookies. Zapisywane są one przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika odwiedzającego Portal. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać Portal do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb Użytkowników. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk korzystania z Portalu.

Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies są całkowicie bezpieczne dla urządzeń końcowych Użytkowników, w szczególności tą drogą nie mogą przedostać się do urządzeń Użytkowników wirusy, złośliwe oprogramowanie, itp. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików cookies do swojego urządzenia końcowego. W przypadku skorzystania z tej opcji, nawigacja na stronach Portalu będzie co do zasady możliwa, przy czym może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z pewnych funkcji Portalu.

Pliki cookies są przechowywane i wykorzystywane przez Administratora w celu:

a) dostosowania i optymalizacji zawartości Portalu do preferencji Użytkownika;

b) tworzenia statystyk, dotyczących sposobu korzystania przez Użytkowników z Portalu w celu ciągłego udoskonalania zawartości i przejrzystości Portalu.

W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „tymczasowe” związane z sesją pozostają w przeglądarce tylko przez czas sesji, tzn. do momentu wyjścia z Portalu;

b) „trwałe” pozostają w przeglądarce internetowej Użytkownika po zakończeniu sesji (o ile nie zostaną usunięte przez Użytkownika);

c) „analityczne” zbierają informacje o korzystaniu z Portalu oraz wszelkie komunikaty o błędach; nie zbierają informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika, a zebrane dane są agregowane w taki sposób, że stają się anonimowe. Analityczne pliki cookies służą do ulepszania działania Portalu;

d) „funkcjonalne” umożliwiają Portalowi zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach (takich jak zmiana rozmiaru czcionki, dostosowanie strony) i umożliwiają takie usługi, jak dodawanie komentarzy na blogu.

Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

Administrator zastrzega sobie możliwość korzystania z usług podmiotów trzecich w zakresie opracowania statystyk dotyczących korzystania z Portalu. Podmiotom takim nie zostaną przekazane żadne Dane Osobowe Użytkowników.

W reklamach zamieszczanych na stronach Portalu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, dzięki czemu reklamodawca będzie miał możliwość analizy skuteczności kampanii reklamowej. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad wykorzystania mechanizmu cookies przez podmioty trzecie.

8. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe są przetwarzane w sposób opisany w niniejszej Polityce Prywatności. Dane Osobowe nie są wykorzystywane dla innych celów, chyba że Użytkownik wyraził na to zgodę lub jest to wymagane lub dozwolone przez przepisy prawa.

Administrator przetwarza Dane Osobowe opierając się na następujących podstawach:

a) realizacja umowy, której Użytkownik jest stroną lub podjęcie na jego żądanie działań przed jej zawarciem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przetwarzanie odbywa się w celu dopasowania i realizacji zamówionej usługi do potrzeb Użytkownika, świadczenia i rozliczenia usługi, komunikacji związanej ze świadczeniem usługi, w tym komunikacji za pośrednictwem formularza kontaktowego;

b) zgoda Użytkownika (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – jeśli w trakcie rejestracji lub w czasie korzystania z Portalu, Użytkownik przekazał dane, których podanie było opcjonalne (np. wypełniając nieobowiązkowe pola w formularzu), a także zgoda marketingowa Użytkownika (jeśli została wyrażona), na podstawie której Dane Osobowe mogą być przetwarzane w celu informowania Użytkownika o usługach i wydarzeniach, prezentowania reklam, ofert lub promocji usług MCC; 

c) uzasadniony interes MCC (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – zabezpieczenie dochodzenia ewentualnych roszczeń; obsługa reklamacji; tworzenie analiz, zestawień na wewnętrzne potrzeby, zarządzanie, obsługi, utrzymanie i usprawnianie działania Portalu, przygotowywanie propozycji ofert i rozwiązań w Portalu, informowanie Użytkownika o aktualizacjach lub zmianach wprowadzanych w usługach MCC;

d) realizacja obowiązków prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – wystawianie i przechowywanie faktur, obowiązki związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną, itp.

9. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zarejestrowania konta Użytkownika i korzystania z funkcji Portalu, w tym z usług MCC dostępnych na Portalu.

Podanie Danych Osobowych – za zgodą Użytkownika (także za zgodą marketingową Użytkownika jeśli została wyrażona) – jest dobrowolne. Wycofanie zgody może nastąpić  dowolnym czasie, ale nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

10. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania z Portalu. Dane Osobowe mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności Użytkownika. 

Dane Osobowe mogą być przechowywane przez MCC przez okres:

a) wynikający z regulacji księgowych i podatkowych, które zobowiązują MCC do przechowywania dokumentacji księgowej, oraz

b) do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartych z Użytkownikiem umów, przy czym okres przedawnienia roszczeń jest uregulowany przez przepisy prawa, a wszczęcie postępowania sądowego powoduje, że okres przechowywania Danych Osobowych wydłuży się o czas niezbędny do egzekucji należności stwierdzonych wyrokiem – w zależności od tego, który z tych dwóch okresów jest dłuższy;

c) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Danych Osobowych jest zgoda Użytkownika (także w przypadku działań marketingowych podejmowanych za zgoda Użytkownika), Dane Osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

W celu zapewnienia rozliczalności obowiązków wynikających z RODO, Dane Osobowe mogą być przechowywane bezterminowo, przy czym będzie to miało miejsce w wyjątkowych sytuacjach (przykładowo w przypadku wniesienia sprzeciwu Użytkownika, MCC będzie przechowywać Dane Osobowe w celu wykazania spełnienia żądania Użytkownika).

11. PROFILOWANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Za zgodą Użytkownika, Dane Osobowe mogą być przetwarzane w celu prezentowania, tworzenia, przyznania i realizacji Użytkownikowi reklam, ofert lub promocji dotyczących produktów lub usług MCC, w sposób dopasowany do preferencji Użytkownika w wyniku zautomatyzowanego podejmowania decyzji, co może wywołać wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Użytkownika. Taka operacja jest profilowaniem Danych Osobowych. 

12. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, w tym prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia, prawo przenoszenia Danych Osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych – realizacja i zakres tychże praw określona jest w przepisach RODO. Żądania realizacji praw można zgłosić za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się w panelu „Kontakt” lub czatu na Portalu, albo poprzez kontakt z MCC pod numerem telefonu +48 508111634 (opłata za połączenie według cennika właściwego operatora), za pośrednictwem poczty elektronicznej maciej@managerkariery.com, pisemnie na adres Administratora: ul. Ksawerego Bronikowskiego nr 4a, lok. 3, 02-796 Warszawa).

a) Prawo do dostępu i sprostowania

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych, w tym w szczególności prawo do informacji: jakie Dane Osobowe są przetwarzane przez MCC, z jakiego źródła pochodzą, w jakich celach są wykorzystywane oraz informacji o tożsamości osób/podmiotów, którym dane zostały przekazane. Użytkownik ma także prawo do zmiany treści swoich Danych Osobowych – sprostowania nieprawdziwych lub niepełnych Danych Osobowych.

b) Prawo do wycofania zgody

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia każdej wyrażonej MCC zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

c) Prawo do ograniczenia danych

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do ograniczenia przetwarzania, gdy zachodzi jedna z okoliczności przewidzianych w art. 18 RODO, w tym w szczególności, gdy Użytkownik kwestionuje prawidłowość Danych Osobowych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu Danych Osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania, Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika. Jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, takie Dane Osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą Użytkownik, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

d) Prawo do wyrażenia sprzeciwu

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Użytkownika Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Użytkownika), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jego Danych Osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

e) Prawo do usunięcia danych 

Użytkownik może zażądać usunięcia jego Danych Osobowych, gdy zachodzi jedna z okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, w tym w szczególności, gdy Dane Osobowe nie są już potrzebne do realizacji celów, dla których zostały zebrane oraz nie istnieje prawnie uzasadniona przyczyna dla dalszego przetwarzania, bądź przetwarzanie stało się bezprawne, albo Dane Osobowe musiały zostać usunięte w celu wypełnienia obowiązku prawnego obowiązującego na terytorium Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. 

f) Prawo do przenoszenia danych 

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył MCC i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy. Użytkownik może także zwrócić się do MCC o przekazanie danych bezpośrednio do innego administratora danych, o ile jest to wykonalne technicznie.

g) Prawo do wniesienia skargi 

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy RODO. Dane kontaktowe do Urzędu: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.

13. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)

Dane Osobowe przechowywane i przetwarzane są na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane Osobowe mogą być udostępniane podmiotom znajdującym się poza terenem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Podmioty takie mogą znajdować się  w krajach, w których obowiązujące prawo w zakresie ochrony danych osobowych zapewnia mniejszy stopień ochrony, niż w Państwa kraju zamieszkania. W powyższym wypadku MCC zapewnia odpowiedni poziom ochrony poprzez zobowiązanie podmiotów do przestrzegania zasad programu „Privacy Shield” (w przypadku podmiotów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki) lub poprzez zobowiązanie danego podmiotu do podpisania tzw. klauzul modelowych („EC Model Clauses”) zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

14. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH PODMIOTOM TRZECIM 

MCC nie sprzedaje, nie wymienia, nie wypożycza, nie ujawnia, nie przekazuje oraz nie udostępnia w inny sposób Danych Osobowych Użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, gdy Użytkownik wyrazi na to uprzednią zgodę oraz za wyjątkiem opisanych poniżej okoliczności. 

Dane Osobowe przetwarzane są wyłącznie przez upoważnionych na piśmie przez MCC pracowników lub stałych współpracowników MCC na potrzeby administrowania Portalem. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

Dane Osobowe są lub mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

a) dostawcom usług zaopatrujących MCC w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające zarządzanie Portalem, w tym dostawcom usług hostingu, firmom serwisującym oprogramowanie, wspierającym MCC usług kurierskich, innym podmiotom, takim jak potencjalni pracodawcy lub zewnętrzne witryny zamieszczające ogłoszenia o pracę, sieciom społecznościowym, za zgodą Użytkownika;

b) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających MCC w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym);

c) innym podmiotom, którym MCC powierzyła przetwarzanie Danych Osobowych przy zachowaniu pełnej gwarancji zabezpieczenia Danych Osobowych;

z zastrzeżeniem, że wszystkie wskazane podmioty będą miały dostęp jedynie do tych Danych Osobowych, jakie będą niezbędne do realizacji ich konkretnych funkcji oraz jedynie w celu wykonania tych funkcji – w zakresie i na czas niezbędny do wykonania tych czynności.  

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez MCC wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Użytkownik, ze zgody Użytkownika lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań Użytkownika w Portalu.  

Dane Osobowe mogą zostać udostępnione przez MCC jeśli będzie to konieczne z uwagi na ochronę praw lub bezpieczeństwa MCC, innych Użytkowników lub osób trzecich – w ramach  wykonania przepisów prawa. 

15. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH 

Portal może zawierać odnośniki do innych stron internetowych/serwisów. W przypadku tych stron internetowych/serwisów może obowiązywać inna polityka prywatności, której postanowienia różnią się od niniejszej. MCC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów trzecich. MCC rekomenduje zapoznanie się z treścią polityk prywatności oraz regulaminów stosowanych na stronach internetowych/serwisach.   

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 14.04.2020.

Polityka Prywatności, wobec zmian funkcjonalnych Portalu albo zmian w przepisach prawa, może zostać zaktualizowana. W takim wypadku, MCC opublikuje nową treść polityki prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. 

Polityka Prywatności ma charakter informacyjny, nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników (nie jest umową ani regulaminem).

Menu